Katedra Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieMateriały dla studentów

Wybierz nazwisko:
ks. M. Ostrowski o. J. Brusiło

ks. M. Ostrowski

001 Turystyka religijna i pielgrzymowanie (turystyka religijna) 2016-17 POBIERZ
001a Etyka zawodowa (turystyka religijna) POBIERZ
001b Kultura czasu wolnego (turystyka rel) tezy 2017 POBIERZ
001b Kultura czasu wolnego (turystyka religijna) 2017 POBIERZ
001c Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) 2017-18 POBIERZ
001d Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) tezy do kolokwium POBIERZ
002 Pielgrzymowanie - teologia i duszpasterstwo monograf lic-dr 2017-18 POBIERZ
002a Duszpasterstwo osób w drodze monograf lic-dr 2016-17 POBIERZ
002a Kultura czasu wolnego monograf lic-dr 2015-16 POBIERZ
003 Teologia pastoralna diakoni 2017-18 POBIERZ
003a Teologia pastoralna świeccy r. 5 2014-2015 POBIERZ
003b Teologia pastoralna świeccy r. 4 2013-2014 POBIERZ
003c Teologia pastoralna świeccy r. 4 - tezy do egzaminu POBIERZ
003d Teologia pastoralna świeccy r. 5 2014-15 tezy do egzaminu POBIERZ
004 Teologia pastoralna paulini rok IV 2017-18 POBIERZ
004b Teologia pastoralna paulini rok V 2017-18 POBIERZ
005 Turystyka religijna i pielgrzymowanie monograf 2014-2015 POBIERZ
006 Metodologia teologii praktycznej POBIERZ
007 Minimum programowe doktoranci POBIERZ
007a Teologia pastoralna - tok indywidualny POBIERZ
008 Turystyka religijna i pielgrzymowanie podyplomowe POBIERZ
009 Formatowanie pracy - wzór POBIERZ
010 Warsztaty turystyka religijna 14.11.2015 POBIERZ
011 Kultura czasu wolnego (NOR) 2015-2016 POBIERZ
011c POBIERZ
020 ____T E O L O G I A____P A S T O R A L N A POBIERZ
021 Definicja teologii pastoralnej POBIERZ
022 Metoda teologii pastoralnej POBIERZ
023 Wspólnotowy wymiar Kościoła POBIERZ
024 Kosciół wspolnotą i instytucją POBIERZ
025 Bosko ludzki charakter Kościoła POBIERZ
026 Diwinizacyjna i humanizacyjna misja Kościoła POBIERZ
027 Funkcje urzeczywistniana Kościoła POBIERZ
028 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele POBIERZ
029 Ewangelizacja - nowa ewangelizacja POBIERZ
030 Kościół powszechny - jego jedność i pluralizm POBIERZ
032 Urzeczywistnianie się Kościoła w diecezji POBIERZ
033 Urzeczywistnianie się Kościoła w parafii POBIERZ
034 Kosciół domowy - rodzina POBIERZ
035 Duszpasterstwo istota historyczny rozwój POBIERZ
036 Podstawy chrystologiczne i pneumatologiczne duszpasterstwa POBIERZ
037 Personalistyczny wymiar duszpasterstwa POBIERZ
038 Znaki czasu i ich teologiczna interpretacja POBIERZ
039 Prakseologia duszpasterstwa POBIERZ
040 Planowanie duszpasterskie POBIERZ
041 Organizacja duszpasterstwa POBIERZ
100 Apostolstwo świeckich - definicja źródła POBIERZ
101 Cele dziedziny formy apostolstwa świeckich POBIERZ
102 Zadania swieckich w porządku doczesnym POBIERZ
103 Apostolstwo na polu pracy POBIERZ
104 Apostolstwo na polu wolnego czasu POBIERZ
105 Duszpasterstwo wobec Dnia Pańskiego POBIERZ
106 Apostolstwo na polu życia kulturalnego i tradycji POBIERZ
107 Apostolstwo na polu polityki POBIERZ
108 Życie konsekrowane w Kościele POBIERZ
109 Formacja apostolska POBIERZ
120 Parafia wspólnota-wspólnot POBIERZ
121 Duszpasterska rada parafialna POBIERZ
122 Małe grupy religijne w życiu Kościoła POBIERZ
123 Klasyfikacja katolickich zrzeszeń POBIERZ
124 Eklezjalny charakter zrzeszeń POBIERZ
125 Duszpasterstwo charytatywne POBIERZ
125a Instrukcja KEP o pracy charytatywnej POBIERZ
125b Wskazania dla parafialnych zespołów Caritas POBIERZ
126 Duszpasterstwo wobec problemu sekt POBIERZ
127 Duszpasterstwo pielgrzymkowe POBIERZ
128 Duszpasterstwo wobec kwestii ekologicznej POBIERZ
129 Duszpasterstwo wobec problemu migracji POBIERZ
130 Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne POBIERZ
131 Duszpasterstwo indywidualne POBIERZ
132 Priorytety duszpasteskie POBIERZ
200 ____K U L T U R A___C Z A S U___ W O L N E G O POBIERZ
201 Pojęcie, rodzaje, historia czasu wolnego POBIERZ
201MON Definicja czasu wolnego rozwój pojęcia POBIERZ
202 Funkcje czasu wolnego POBIERZ
203 Teologia czasu wolnego POBIERZ
203MON Teologia czasu wolnego POBIERZ
204 Chrześcijańskie walory czasu wolnego POBIERZ
205 Etyczne problemy związane z czasem wolnym artykuł POBIERZ
205a Etyczne problemy zwiążane z czasem wolnym - prezentacja POBIERZ
206 Święto, Świętowanie, wolny czas POBIERZ
206a Zachowajcie niedzielę POBIERZ
207 Czas wolny a ludzka praca POBIERZ
208 Wypoczynek i turystyka a środowisko naturalne POBIERZ
209 Przemysł wolnego czasu POBIERZ
210 Kultura wolnego czasu POBIERZ
211 Neuroza wolnego czasu POBIERZ
300 ___T U R Y S T Y K A____ R E L I G I J N A POBIERZ
300a Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu POBIERZ
300b Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego POBIERZ
301 Definicja pielgrzymki i sanktuarium POBIERZ
302 Jurydyczne aspekty pielgrzymowania POBIERZ
303 Historia pielgrzymowania POBIERZ
304 Pielgrzymowanie elementem ludzkiej kultury POBIERZ
305 Typologia pielgrzymek POBIERZ
306 Pielgrzymka a turystyka religijna POBIERZ
307 Świeckie pielgrzymki POBIERZ
308 Nabożeństwo w drodze POBIERZ
309 Przestrzeń pielgrzymowania POBIERZ
310 Specyfika modlitwy pielgrzyma POBIERZ
311 Nabożeństwa pokrewne pielgrzymce POBIERZ
312a Teologia pielgrzymowania synteza POBIERZ
312b Teologia pielgrzymowania - poszerzone POBIERZ
312c Teologia pielgrzymowania prezentacja POBIERZ
313 Założenia duszpasterstwa pielgrzymkowego POBIERZ
314 Etapy duszpasterstwa pielgrzymkowego POBIERZ
315 Duchowe pielgrzymowanie POBIERZ
316 Wybrane zagadnieniaduszpasterstwa pielgrzymkowego POBIERZ
317 Formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym POBIERZ
318 Współpraca w duszpasterstwie pielgrzymkowym POBIERZ
319 Organizacyjne aspekty pielgrzymowania POBIERZ
320 Chrześcijańskie walory wolnego czasu i turystyki POBIERZ
321 Etyczne problemy związane z wolnym czasem i turystyką POBIERZ
321 Etyczne problemy związane z wolnym czasem i turystyką - prezentacja POBIERZ
321a Globalny kodeks etyki w turystyce POBIERZ
322 Realizacja zbawczej misji Kościoła POBIERZ
323 Struktury duszpasterstwa turystycznego POBIERZ
324 Apostolstwo świeckich na polu turystyki POBIERZ
325 Zadania duszpasterstwa turystycznego (wybrane) POBIERZ
326 Środki realizacji duszpasterstwa turystycznego POBIERZ
400 ____ETYKA____ ZAWODOWA POBIERZ
401 Walory turystyki POBIERZ
402 Etycznme problemy związane z turystyką POBIERZ
403 Globalny kodeks etyki w turystyce POBIERZ
404 Kodeks etyki w turystyce - omówienie POBIERZ
405 Dziesięć przykazań przewodnika po obiektach sakralnych POBIERZ
406 Kodeksy turystyczne POBIERZ
407 Dialog religijny w turystyce POBIERZ
408 Turystyka przyjazna człowiekowi POBIERZ
409 Czas wolny zagrożenie czy szansa formacji wiary POBIERZ
500 Homo viator- teologia drogi POBIERZ
501 Założenia duszpasterstwa osób w drodze POBIERZ
502 Aspekt podmiotowy duszpasterstwa turystycznego POBIERZ
503 Zadania duszpasterstwa zwyczajnego w aspekcie turystyki POBIERZ
504 Duszpasterstwo w miejscach przyjmujących turystów POBIERZ
600 U N I W E R S Y T E T T R Z E C I E G O W I E K U POBIERZ
601 Pielgrzymowanie POBIERZ
602 Etyka czasu wolnego POBIERZ